สถิติด้านสิทธิบัตร

PT-T010 การได้รับสิทธิบัตรในประเทศไทย จำแนกตามประเทศของผู้ได้รับสิทธิบัตร ปี 2554 – 2561

การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel

ตารางที่ 6-10 การได้รับสิทธิบัตรในประเทศไทย จำแนกตามประเทศของผู้ได้รับสิทธิบัตร ปี 2554 - 2561
Table 6-10 Granted patents in Thailand by country of grantee, 2011 - 2018
จำนวน: รายการ (Unit: items)
ประเทศ
(Country)
ปี 2558 (2015)ปี 2559 (2016)ปี 2560 (2017)ปี 2561 2018)
สิทธิบัตร
การประดิษฐ์
(Patent for an invention)
สิทธิบัตร
การออกแบบผลิตภัณฑ์
(Patent for product design)
รวม
(Total)
สิทธิบัตร
การประดิษฐ์
(Patent for an invention)
สิทธิบัตร
การออกแบบผลิตภัณฑ์
(Patent for
product design)
รวม
(Total)
สิทธิบัตร
การประดิษฐ์
(Patent for
an invention)
สิทธิบัตร
การออกแบบผลิตภัณฑ์
(Patent for product design)
รวม
(Total)
สิทธิบัตร
การประดิษฐ์
(Patent for an invention)
สิทธิบัตร
การออกแบบผลิตภัณฑ์
(Patent for
product design)
รวม
(Total)
ไทย
(Thailand)
622,0892,151612,0982,159882,0922,1801282,2502,378
สหรัฐอเมริกา
(United States)
145135280196136332323124447323128451
ยุโรป
(Europe)
228402630293406699405404809466445911
ญี่ปุ่น
(Japan)
8178471,6641,1658141,9792,0276962,7232,5565973,153
อาเซียน
(ASEAN)
204565194463312455403474
อื่นๆ
(Others)
91193284103257360206221427305173478
รวม
(Total)
1,3633,7115,0741,8373,7555,5923,0803,5616,6413,8183,6277,445
จำนวน: รายการ (Unit: items)
ประเทศ
(Country)
ปี 2554 (2011)ปี 2555 (2012)ปี 2556 (2013)ปี 2557 2014)
สิทธิบัตร
การประดิษฐ์
(Patent for an invention)
สิทธิบัตร
การออกแบบผลิตภัณฑ์
(Patent for product design)
รวม
(Total)
สิทธิบัตร
การประดิษฐ์
(Patent for an invention)
สิทธิบัตร
การออกแบบผลิตภัณฑ์
(Patent for
product design)
รวม
(Total)
สิทธิบัตร
การประดิษฐ์
(Patent for
an invention)
สิทธิบัตร
การออกแบบผลิตภัณฑ์
(Patent for product design)
รวม
(Total)
สิทธิบัตร
การประดิษฐ์
(Patent for an invention)
สิทธิบัตร
การออกแบบผลิตภัณฑ์
(Patent for
product design)
รวม
(Total)
ไทย
(Thailand)
49677726391,1731,212521,5861,638671,4551,522
สหรัฐอเมริกา
(United States)
11472186124123247143121264139118257
ยุโรป
(Europe)
184241425198191389184240424212214426
ญี่ปุ่น
(Japan)
4852227075444259696616451,3067185241,242
อาเซียน
(ASEAN)
4489122172128162945
อื่นๆ
(Others)
643710194183277102245347134137271
รวม
(Total)
9001,2532,1531,0082,1073,1151,1492,8584,0071,2862,4773,763
ที่มา: กรมทรัพย์สินทางปัญญา สืบค้นวันที่ 1 พฤษภาคม 2562
Source: Department of Intellectual Property. Search as of May 1, 2019
(Visited 180 times, 1 visits today)