สถิติด้านสิทธิบัตร

PT-T011 การได้รับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ของคนไทย จำแนกตามการจำแนกสิทธิบัตรระหว่างประเทศ (IPC) ปี 2550 – 2561

การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel

ตารางที่ 6-11 การได้รับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ของคนไทย จำแนกตามการจำแนกสิทธิบัตรระหว่างประเทศ (IPC) ปี 2550 - 2561
Table 6-11 Granted patent for invention to Thais by IPC , 2007 - 2018
จำนวน: รายการ (Unit: items)
หมวด
(Section)
การได้รับรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ (Granted patents for an invention)
ปี 2550
(2007)
ปี 2551
(2008)
ปี 2552
(2009)
ปี 2553
(2010)
ปี 2554
(2011)
ปี 2555
(2012)
ปี 2556
(2013)
ปี 2557
(2014)
ปี 2558
(2015)
ปี 2559
(2016)
ปี 2560
(2017)
ปี 2561
(2018)
Section A – สิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของมนุษย์
(Human Necessities)
342010101711101116151326
Section B – การดำเนินงาน
(Performing; Operations)
36181516101382317173428
Section C – เคมี
(Chemistry; Mettalurgy)
9225112735519
Section D – สิ่งทอและกระดาษ
(Textiles; Paper)
421100011002
Section E – การก่อสร้างอย่างถาวร
(Fixed Constructions)
879238547795
Section F – วิศวกรรมเครื่องกล
(Mechanical Engineering)
1981012116813971424
Section G – ฟิสิกส์
(Physics)
14902855610818
Section H – ไฟฟ้า
(Electricity)
713255133056
รวม
(Total)
11862594849523967626188128
หมายเหตุ: ข้อมูลการได้รับสิทธิบัตรปี 2546-2547 เป็นข้อมูลที่ได้ปรับปรุงใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับข้อมูลที่มีการเผยแพร่ในเว็บไซต์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา
ที่มา: กรมทรัพย์สินทางปัญญา สืบค้นวันที่ 1 พฤษภาคม 2562
Remark: Granted patents for 2003-2004 were adjusted according to data published on DIP website.
Source: Department of Intellectual Property. Search as of May 1, 2019
(Visited 251 times, 1 visits today)