สถิติด้านสิทธิบัตร

PT-T012 การได้รับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ของคนไทย จำแนกตามการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระหว่างประเทศ (IDC) ปี 2550 – 2561

การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel

ตารางที่ 6-12 การได้รับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ของคนไทย จำแนกตามการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระหว่างประเทศ (IDC) ปี 2550 - 2561
Table 6-12 Granted patent for product design to Thais by IDC, 2007 - 2018
จำนวน: รายการ (Unit: items)
หมวด
(Section)
การได้รับรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Granted patents for an invention)
ปี 2550
(2007)
ปี 2551
(2008)
ปี 2552
(2009)
ปี 2553
(2010)
ปี 2554
(2011)
ปี 2555
(2012)
ปี 2556
(2013)
ปี 2557
(2014)
ปี 2558
(2015)
ปี 2559
(2016)
ปี 2560
(2017)
ปี 2561
(2018)
Class 1ผลิตภัณฑ์อาหาร
(Foodstuffs)
00001171019152012
Class 2เครื่องแต่งกายและสินค้าประเภทริบบิ้น เข็ม ด้าย กระดุม
(Articles of clothing and haberdashery)
12239201853273260387970
Class 3สิ่งของที่ใช้ในการเดินทาง หีบ ร่มกันแดด ของใช้ส่วนตัวที่ไม่กำหนดไว้ในที่อื่น
(Travel goods, cases, parasols and personal belongings, not elsewhere specified)
39704051363710607119
Class 4แปรง
(Brush ware)
1093171377190607
Class 5วัสดุสิ่งทอที่เป็นผืน วัสดุที่สร้างขึ้นและที่มีในธรรมชาติ
(Textile piece goods, artificial and natural sheet material)
3132210134482114712611095
Class 6เฟอร์นิเจอร์
(Furniture)
539540111986175363432369220196
Class 7ของใช้ในบ้านซึ่งมิได้ระบุไว้ในที่อื่น
(Household goods, not elsewhere specified)
5911426114127324858297154235
Class 8เครื่องมือและเครื่องโลหะ
(Tools and hardware)
28461641382978843302736077
Class 9หีบห่อและภาชนะสำหรับการขนส่งหรือการขนย้ายสินค้า
(Packages and containers for the transport or handling of goods)
69121621086913626219366142234324
Class 10นาฬิกาและเครื่องบอกเวลาอื่นๆ เครื่องตรวจสอบและเครื่องให้สัญญาณ
(Clocks and watches and other measuring instruments, checking and signaling instruments)
026239302951253733
Class 11เครื่องประดับ
(Articles of adornment)
13456934365453305933169135
Class 12พาหนะขนส่งหรือเครื่องยก
(Means of transport or hoisting)
25433663167513079297287270174
Class 13อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต การแจกจ่ายหรือการแปลงไฟฟ้า
(Equipment for production, distribution or transformation of electricity)
105121962214850854445
Class 14อุปกรณ์บันทึกเสียง ภาพ การสื่อสารและค้นหาข้อมูล
(Recording, communication or information retrieval equipment)
471320717741130487
Class 15เครื่องจักรกลที่ไม่ได้ระบุไว้ในที่อื่น
(Machines, not elsewhere specified)
819111412271171058372120
Class 16อุปกรณ์ถ่ายรูป ภาพยนตร์และอุปกรณ์แว่นตา
(Photographic, cinematographic and optical apparatus)
2022120041014
Class 17เครื่องดนตรี
(Musical instruments)
2002520001095
Class 18เครื่องจักรที่ใช้ในสำนักงานและการพิมพ์
(Printing and office machinery)
000002100020
Class 19อุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องเขียนสำนักงาน งานศิลปะ และที่ใช้ในการสอน
(Stationery and office equipments, artists' and teaching materials)
4580101029533082264014
Class 20อุปกรณ์ที่ใช้ในการขายและการประกาศโฆษณาเครื่องหมายต่าง ๆ
(Sales and advertising equipment, signs)
02211821152322243022
Class 21สิ่งที่ใช้ในการเล่นเกมส์ ของเล่น อุปกรณ์ยิมนาสติก
(Games, toys, tents and sports goods)
3359829341456754044537
Class 22อาวุธ ดอกไม้เพลิง เครื่องมือล่าสัตว์ ตกปลาและอุปกรณ์กำจัดหรือฆ่าแมลง
(Arms, pyrotechnic articles, articles for hunting, fishing and pest killing)
21000041310012
Class 23อุปกรณ์ประเภทของเหลว เครื่องใช้ในการสุขาภิบาล เครื่องทำความร้อน
(Fluid distribution equipment, sanitary, heating, ventilation and air-conditioning equipment, solid fuel)
7337609538597822763155119106
Class 24อุปกรณ์ที่ใช้ในทางแพทย์และห้องปฏิบัติการ
(Medical and laboratory equipments)
264543501135562811
Class 25อาคารและอุปกรณ์การก่อสร้าง
(Building units and construction elements)
981527656648086119218117239283
Class 26อุปกรณ์ ที่ให้ความสว่าง
(Lighting apparatus)
50342384141819552972
Class 27ยาสูบ และอุปกรณ์เครื่องใช้สำหรับการสูบ
(Tobacco and smokers' supplies)
300000010000
Class 28ผลิตภัณฑ์และเครื่องสำอาง อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในห้องน้ำ
(Pharmaceutical and cosmetic products, toilet articles and apparatus)
134012490246913
Class 29อุปกรณ์และเครื่องมือป้องกันอัคคีภัย อุบัติเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัย
(Devices and equipment against fire hazards, for accident prevention and for rescue)
19203200153120131912
Class 30อุปกรณ์ที่ใช้ในการดูแลรักษาและที่ใช้ในการจับสัตว์
(Articles for the care and handling of animals)
313100011311189
Class 31เครื่องจักรและอุปกรณ์การเตรียมอาหารหรือเครื่องดื่มที่ไม่ได้กำหนดไว้ในที่อื่น
(Machines and appliances for preparing food or drink not elsewhere specified)
000000000000
Class 99อื่นๆ
(Miscellaneous)
1251103034741502
รวม
(Total)
5447197098416771,2121,6381,4552,0902,0982,0922,251
ที่มา: กรมทรัพย์สินทางปัญญา สืบค้นวันที่ 1 พฤษภาคม 2562
Source: Department of Intellectual Property. Search as of May 1, 2019
(Visited 282 times, 1 visits today)