สถิติด้านสิทธิบัตร

PT-T013 การได้รับสิทธิบัตรในประเทศไทย จำแนกตามสาขาเทคโนโลยี ปี 2550 – 2561

การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel

ตารางที่ 6 -13 การได้รับสิทธิบัตรในประเทศไทย จำแนกตามสาขาเทคโนโลยี ปี 2550 - 2561
Table 6-13 Granted Patents in Thailand by field of technology, 2007 - 2018
จำนวน: รายการ (Unit: items)
หมวด
(Section)
การได้รับรับสิทธิบัตร (Granted patents)
ปี 2550
(2007)
ปี 2551
(2008)
ปี 2552
(2009)
ปี 2553
(2010)
ปี 2554
(2011)
ปี 2555
(2012)
ปี 2556
(2013)
ปี 2557
(2014)
ปี 2558
(2015)
ปี 2559
(2016)
ปี 2560
(2017)
ปี 2561
(2018)
1. Consumer goods and equipment221310611128715121512
2. Thermal processes and apparatus745461154549
3. Pharmaceutics, cosmetics130110000001
4. Agriculture, food chemistry832311020103
5. Transport1144739312117175
6. Engines, pumps, turbines421524243152
7. Machine tools224100221066
8. Analysis, measurement, control technology127013132332
9. Agricultural and food processing machinery and apparatus14543743137712
10. Medical technology343105355428
11. Materials processing, textiles, paper343001021217
12. Macromolecular chemistry, polymers101100121233
13. Electrical devices, electrical engineering, electrical energy51214511121
14. Chemical engineering1353243432334
15. Chemical industry and petrol industry, basic materials chemistry200200202007
16. Organic fine chemistry200210010312
17. Handling, printing642330043372
18. Mechanical elements4232212322112
19. Biotechnology010200110012
20. Materials, metallurgy3012000300111
21. Audio-visual technology010011010016
22. Information technology011000213231
23. Telecommunications201010002025
24. Surface technology, coating100010000001
25. Environmental technology311001120002
26. Nuclear engineering000000000101
27. Semiconductors000000010010
28. Optics001001211210
29. Space technology, weapons000000000111
รวม (Total)11862594849523967626188128
ที่มา: กรมทรัพย์สินทางปัญญา สืบค้นวันที่ 1 พฤษภาคม 2562
Source: Department of Intellectual Property. Search as of May 1, 2019
(Visited 335 times, 1 visits today)