สถิติด้านสิทธิบัตร

PT-T014 การได้รับสิทธิบัตรของคนไทยจำแนกตามประเภทนิติบุคคลและทุนจดทะเบียน ปี 2550 – 2560

การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel

ตารางที่ 6-14 การได้รับสิทธิบัตรของคนไทยจำแนกตามประเภทนิติบุคคลและทุนจดทะเบียน ปี 2550 - 2560
Table 6-14 Granted patents by type of juristic person and registered capital, 2007 - 2017
จำนวน: รายการ (Unit: items)
ทุนจดทะเบียน: ล้านบาท
(Registered Capital: million Baht)
การได้รับรับสิทธิบัตร (Granted patents)
ปี 2550
(2007)
ปี 2551
(2008)
ปี 2552
(2009)
ปี 2553
(2010)
ปี 2554
(2011)
ปี 2555
(2012)
ปี 2556
(2013)
ปี 2557
(2014)
ปี 2558
(2015)
ปี 2559
(2016)
ปี 2560
(2017)
ปี 2561
(2018)
<= 100 254302221340250401556381213347615561
>100 และ, and <=500 7417910610160136262385198209317365
>500 และ, and <=1000 230145215435134971621
>10008858402568116217678548100146
ไม่ระบุ (not identified)1081011415252523
รวม (Total)348 500 3955063816319901,0231,2251,2061,0501,096
ที่มา: กรมทรัพย์สินทางปัญญา สืบค้นวันที่ 1 พฤษภาคม 2562
Source: Department of Intellectual Property. Search as of May 1, 2019
(Visited 167 times, 1 visits today)