สถิติด้านสิทธิบัตร

PT-T015 การได้รับสิทธิบัตรในประเทศไทย จำแนกตามสถาบันการศึกษา ปี 2550 – 2561

การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel

ตารางที่ 6-15 การได้รับสิทธิบัตรในประเทศไทย จำแนกตามสถาบันการศึกษา ปี 2550 - 2561
Table 6-15 Granted Patents in Thailand by educational institution, 2007 - 2018
จำนวน: รายการ (Unit: items)
สถาบันการศึกษา
(Educational Institution)
การได้รับรับสิทธิบัตร (Granted patents)
ปี 2550
(2007)
ปี 2551
(2008)
ปี 2552
(2009)
ปี 2553
(2010)
ปี 2554
(2011)
ปี 2555
(2012)
ปี 2556
(2013)
ปี 2557
(2014)
ปี 2558
(2015)
ปี 2559
(2016)
ปี 2560
(2017)
ปี 2561
(2018)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(Kasetsart University)
53002461081117
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(Chulalongkorn University)
4110114591991556
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
(King Mongkut's University of Technology Thonburi)
4021325110171312
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(Suranaree University of Technology)
300000167254
มหาวิทยาลัยมหิดล
(Mahidol University)
2121222024510
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Thammasart University)
22000020101745103
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
(King Mongkut's Institute of Technology North Bangkok)
120000136432463
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(Chiang Mai University)
0010001115184
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
(Prince of Songkla University)
000000004706
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
(King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang)
0000183000001
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
(Rajabhat University)
000000048398351
มหาวิทยาลัยนเรศวร
(Naresuan University)
01000147811263
มหาวิทยาลัยบูรพา
(Burapha University)
000000848112712
สถาบันการศึกษาอื่นๆ
(Other Institutions)
00010002223916
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(Khon Kaen University)
000001351726659080
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
(Ubon Rajathanee University)
000000003201
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
(Technology Mahanakorn University)
000000000000
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
(University of Technology Rajamangala)
00000000001010
มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี
(Rajamangala University of Technology Thanyaburi)
00000021213519
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
(Rajamangala University of Technology Lanna)
000000001002
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
(Walailak University)
000000000000
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
(Valaya Alongkorn Rajabhat University)
000000000000
มหาวิทยาลัยศิลปากร
(Silpakorn University)
0100004304520
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
(Sukhothai Thammathirat Open University)
0000002200000
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(Srinakharinwirot University)
000005205450
รวม
(Total)
181163263215563152234408430
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา สืบค้นวันที่ 1 พฤษภาคม 2562
Source : Department of Intellectual Property. Search as of May 1, 2019
(Visited 236 times, 1 visits today)