สถิติด้านสิทธิบัตร

PT-T016 การได้รับสิทธิบัตรในประเทศไทย จำแนกตามหน่วยงานของรัฐ ปี 2550 – 2561

การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel

ตารางที่ 6-16 การได้รับสิทธิบัตรในประเทศไทย จำแนกตามหน่วยงานของรัฐ ปี 2550 - 2561
Table 6-16 Patents applications in Thailand by government organization, 2007 - 2018
จำนวน: รายการ (Unit: items)
หน่วยงาน
(Organization)
การได้รับรับสิทธิบัตร (Granted patents)
ปี 2550
(2007)
ปี 2551
(2008)
ปี 2552
(2009)
ปี 2553
(2010)
ปี 2554
(2011)
ปี 2555
(2012)
ปี 2556
(2013)
ปี 2557
(2014)
ปี 2558
(2015)
ปี 2559
(2016)
ปี 2560
(2017)
ปี 2561
(2018)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(Ministry of Science and Technology)
176614412172026402375
กระทรวงศึกษาธิการ
(Ministry of Education)
410006000000
หน่วยงานอิสระ
(Independent Public Agency)
330027000013
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(Ministry of Agriculture and Cooperatives)
100100000116
กระทรวงสาธารณสุข
(Ministry of Public Health)
002000000312
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(Ministry of Natural Resources and Environment)
020000000503
กระทรวงมหาดไทย
(Ministry of Interior)
000000025201
สำนักนายกรัฐมนตรี
(Prime Minister's Office)
000002202037
กระทรวงกลาโหม
(Ministry of Defence)
000000000000
กระทรวงพาณิชย์
(Ministry of Commerce)
000000000266
กระทรวงอุตสาหกรรม
(Ministry of Industry)
000000000000
กระทรวงคมนาคม
(Ministry of Transport)
010000000000
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(Ministry of Information, Technology and Communication)
000000000000
กระทรวงพลังงาน
(Ministry of Energy)
000000000000
กระทรวงแรงงาน
(Ministry of Labour)
000000000000
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
(Ministry of Tourism and Sports)
000000000000
กระทรวงการคลัง
(Ministry of Finance)
000000000000
รวม
(Total)
25138156271922335335103
ที่มา: กรมทรัพย์สินทางปัญญา สืบค้นวันที่ 1 พฤษภาคม 2562
Source: Department of Intellectual Property. Search as of May 1, 2019
(Visited 136 times, 1 visits today)