สถิติด้านสิทธิบัตร

PT-T017 การยื่นคำขอรับอนุสิทธิบัตรในประเทศไทย จำแนกตามสัญชาติของผู้ขออนุสิทธิบัตร ปี 2550 – 2561

การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel

ตารางที่ 6-17 การยื่นคำขอรับอนุสิทธิบัตรในประเทศไทย จำแนกตามสัญชาติของผู้ขออนุสิทธิบัตร ปี 2550 - 2561
Table 6-17 Petty patent applications in Thailand by nationality of applicant, 2007 - 2018
จำนวน: รายการ (Unit: items)
ประเทศ
(Country)
ผู้ยื่นคำขออนุสิทธิบัตร (Petty Patent Applicant)
ปี 2550
(2007)
ปี 2551
(2008)
ปี 2552
(2009)
ปี 2553
(2010)
ปี 2554
(2011)
ปี 2555
(2012)
ปี 2556
(2013)
ปี 2557
(2014)
ปี 2558
(2015)
ปี 2559
(2016)
ปี 2560
(2017)
ปี 2561
(2018)
ไทย
(Thais)
1,3541,4231,4161,2381,2341,3641,5031,6182,0032,3112,3352,830
ต่างชาติ
(Foreigners)
81925190108122106128161149182137
รวม
(Total)
1,4351,5151,4671,3281,3421,4861,6091,7462,1642,4602,5172,967
ที่มา: กรมทรัพย์สินทางปัญญา สืบค้นวันที่ 1 พฤษภาคม 2562
Source: Department of Intellectual Property. Search as of May 1, 2019
(Visited 149 times, 1 visits today)