สถิติด้านสิทธิบัตร

PT-T018 การได้รับอนุสิทธิบัตรในประเทศไทย จำแนกตามสัญชาติของผู้ได้รับอนุสิทธิบัตร ปี 2550 – 2561

การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel

ตารางที่ 6-18 การได้รับอนุสิทธิบัตรในประเทศไทย จำแนกตามสัญชาติของผู้ได้รับอนุสิทธิบัตร ปี 2550 - 2561
Table 6-18 Granted petty patents in Thailand by nationality of grantee, 2007 - 2018
จำนวน: รายการ (Unit: items)
ประเทศ
(Country)
ผู้ได้รับอนุสิทธิบัตร (Petty Patent Grantee)
ปี 2550
(2007)
ปี 2551
(2008)
ปี 2552
(2009)
ปี 2553
(2010)
ปี 2554
(2011)
ปี 2555
(2012)
ปี 2556
(2013)
ปี 2557
(2014)
ปี 2558
(2015)
ปี 2559
(2016)
ปี 2560
(2017)
ปี 2561
(2018)
ไทย
(Thais)
8526384516348608127737661,4361,1791,0381,248
ต่างชาติ
(Foreigners)
5073435169909562124109117124
รวม
(Total)
9027114946859299028688281,5601,2881,1551,372
ที่มา: กรมทรัพย์สินทางปัญญา สืบค้นวันที่ 1 พฤษภาคม 2562
Source: Department of Intellectual Property. Search as of May 1, 2019
(Visited 173 times, 1 visits today)