สถิติด้านสิทธิบัตร

PT-T020 สิทธิบัตรของคนไทยในประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 2546 – 2558

การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel

ตารางที่ 6-20 สิทธิบัตรของคนไทยในประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 2546 - 2558
Table 6-20 Patents to Thais in United States, 2003 - 2015
จำนวน: รายการ (Unit: items)
ปี
(Year)
การยื่นคำขอรับสิทธิบัตร
(Patent applications)
สิทธิบัตรที่ได้รับ
(Granted patents)
2546 (2003)8853
2547 (2004)10933
2548 (2005)7928
2549 (2006)7142
2550 (2007)9925
2551 (2008)9640
2552 (2009)9439
2553 (2010)10860
2554 (2011)12773
2555 (2012)13446
2556 (2013)167104
2557 (2014)155125
2558 (2015)150116
ที่มา (source): USPTO (The US Patent and Trademarks Office)
(Visited 135 times, 1 visits today)