สถิติด้านสิทธิบัตร

PT-T021 สิทธิบัตรของคนไทยในยุโรป ปี 2546 – 2561

การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel

ตารางที่ 6-21 สิทธิบัตรของคนไทยในยุโรป ปี 2546 - 2561
Table 6-21 Patents to Thais in EPO, 2003 - 2018
จำนวน: รายการ (Unit: items)
ปี
(Year)
การยื่นคำขอรับสิทธิบัตร
(Patent applications)
สิทธิบัตรที่ได้รับ
(Granted patents)
2546 (2003)75
2547 (2004)63
2548 (2005)145
2549 (2006)141
2550 (2007)74
2551 (2008)154
2552 (2009)124
2553 (2010)51
2554 (2011)76
2555 (2012)227
2556 (2013)187
2557 (2014)206
2558 (2015)255
2559 (2016)647
2560 (2017)735
2561 (2018)7120
ที่มา (Source): European Patent Office (EPO)
(Visited 97 times, 1 visits today)