สถิติด้านสิทธิบัตร

PT-T023 การยื่นคำขอรับสิทธิบัตรตามระบบ PCT (Patent Cooperation Treaty) จำแนกตามประเภทเทคโนโลยี ปี 2561

การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel

ตารางที่ 6-23 การยื่นคำขอรับสิทธิบัตรตามระบบ PCT (Patent Cooperation Treaty) จำแนกตามประเภทเทคโนโลยี ปี 2561
Table 6-23 PCT (Patent Cooperation Treaty) applications by fields of technology, 2018
สาขาเทคโนโลยี
(Sector of technology)
สาขาย่อยเทคโนโลยี
(Field of technology)
จำนวน : รายการ
(unit : items)
วิศวกรรมไฟฟ้า
(Electrical engineering)
Total 83,972
Electrical machinery, apparatus, energy16,577
Audio-visual technology8,203
Telecommunications6,097
Digital communication20,271
Basic communication processes1,703
Computer technology19,152
IT methods for management4,789
Semiconductors7,180
เครื่องตรวจวัด
(Instruments)
Total 41,334
Optics7,606
Measurement10,798
Analysis of biological materials1,914
Control5,190
Medical technology15,826
เคมี
(Chemistry)
Total 49,390
Organic fine chemistry5,773
Biotechnology6,608
Pharmaceuticals9,114
Macromolecular chemistry, polymers4,238
Food chemistry2,100
Basic materials chemistry 5,565
Materials, metallurgy4,327
Surface technology, coating3,703
Micro-structural and nano-technology360
Chemical engineering4,873
Environmental technology2,729
วิศวกรรมเครื่องกล
(Mechanical engineering)
Total 46,227
Handling5,868
Machine tools4,084
Engines, pumps, turbines5,651
Textile and paper machines2,750
Other special machines6,969
Thermal processes and apparatus3,864
Mechanical elements6,174
Transport10,867
สาขาอื่นๆ
(Other fields)
Total 16,150
Furniture, games4,656
Other consumer goods5,386
Civil engineering6,108
(Visited 259 times, 1 visits today)