สถิติการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศ

RD-T001 การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย ปี 2543 – 2560

การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel

ตารางที่ 3-1 การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย ปี 2543 - 2560
Table 3-1 Research and development investment in Thailand, 2000 - 2017
หน่วย: ล้านบาท unit: million baht
ค่าใช้จ่ายด้านการทำวิจัยและพัฒนา
(Gross expenditures on R&D: GERD)
2543
(2000)
2544
(2001)
2545
(2002)
2546
(2003)
2547
(2004)
2548
(2005)
2549
(2006)
2550
(2007)
ภาคเอกชน
(Private sector)
4,319 5,284 5,164 5,928 6,023 6,679 7,999 8,210
ร้อยละต่อค่าใช้จ่าย R&D ทั้งหมด
(% shares of total GERD)
(35) (39) (39) (38) (36) (40) (41) (45)
ภาคอื่นๆ ได้แก่ รัฐบาล, อุดมศึกษา, หน่วยงานไม่ค้ากำไร, รัฐวิสาหกิจ (Other sectors; government, academic,
non-profit organization and state enterprise)
8,087 8,202 8,138 9,571 10,548 9,988 11,550 10,015
ร้อยละต่อค่าใช้จ่าย R&D ทั้งหมด
(% shares of total GERD)
(65) (61) (61) (62) (64) (60) (59) (55)
รวมค่าใช้จ่าย R&D ทั้งหมด
(Total GERD)
12,406 13,486 13,302 15,499 16,571 16,667 19,548 18,225
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
(Gross domestic product: GDP)
4,922,731 5,133,502 5,450,643 5,917,369 6,489,476 7,092,893 7,844,939 8,525,197
ค่าใช้จ่าย R&D ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (ร้อยละ) (GERD/GDP: %) 0.250.260.240.260.260.230.250.21
หน่วย: ล้านบาท unit: million baht
ค่าใช้จ่ายด้านการทำวิจัยและพัฒนา
(Gross expenditures on R&D: GERD)
2551
(2008)
2552
(2009)
2554
(2011)
2556
(2013)
2557
(2014)
2558
(2015)
2559
(2016)
2560
(2017)
ภาคเอกชน
(Private sector)
7,278 9,336 20,684 26,768 34,445 59,442 82,701 123,942
ร้อยละต่อค่าใช้จ่าย R&D ทั้งหมด
(% shares of total GERD)
(37) (41) (51) (47) (54) (70)(73)(80)
ภาคอื่นๆ ได้แก่ รัฐบาล, อุดมศึกษา, หน่วยงานไม่ค้ากำไร, รัฐวิสาหกิจ (Other sectors; government, academic,
non-profit organization and state enterprise)
12,457 13,319 20,186 30,270 29,045 25,229 30,826 31,201
ร้อยละต่อค่าใช้จ่าย R&D ทั้งหมด
(% shares of total GERD)
(63) (59) (49) (53) (46) (30)(27)(20)
รวมค่าใช้จ่าย R&D ทั้งหมด
(Total GERD)
19,735 22,654 40,870 57,038 63,490 84,671 113,527 155,143
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
(Gross domestic product: GDP)
9,080,466 9,041,551 11,120,500 12,221,417 13,132,234 13,672,851 14,533,465 15,451,959
ค่าใช้จ่าย R&D ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (ร้อยละ) (GERD/GDP: %) 0.220.250.370.470.480.620.781.00
(Visited 4,209 times, 1 visits today)