สถิติการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศ

RD-T002 การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาในภาคเอกชน รายอุตสาหกรรม ปี 2553 – 2560

การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel

ตารางที่ 3-2 การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาในภาคเอกชน รายอุตสาหกรรม ปี 2553 – 2560
Table 3-2 Private R&D investment by sectors, 2010 – 2017
หน่วย: ล้านบาท unit: million baht
ภาคอุตสาหกรรม (Industrial sector)2553
(2010)
2554
(2011)
2555
(2012)
2556
(2013)
2557
(2014)
2558
(2015)
2559
(2016)
2560
(2017)
การผลิต (Manufacturing) 9,314.70 16,070.20 18,972.10 21,186.90 25,470.60 45,453.10 60,589.52 80,041.28
อาหารและเครื่องดื่ม
(Food products and beverages)
797.60 2,808.50 3,346.20 3,557.60 4,097.40 12,062.50 15,050.96 16,202.94
ยานยนต์
(Motor vehicles)
637.80 920.60 1,017.00 988.80 739.10 10,725.50 11,879.47 18,854.92
สารเคมีและเคมีภัณฑ์
(Chemicals and chemical products)
1,428.70 3,630.90 3,488.70 4,130.50 3,672.00 4,789.40 6,748.77 9,113.40
ผลิตภัณฑ์จากการกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม
(Refined petroleum products)
3,128.40 1,553.60 3,817.50 4,717.10 4,905.30 3,432.20 9,250.77 11,721.35
แก้วและเซรามิค และแร่อโลหะ
(Other non-metallic mineral products)
159.80 794.80 1,020.80 1,236.70 2,156.70 3,154.40 2,567.11 3,977.40
เครื่องใช้ไฟฟ้า: การผลิตเครื่องจักรสำนักงาน เครื่องทำบัญชี และเครื่องคำนวณ
(Office, accounting and computing machinery)
- 654.60 691.60 699.80 1,929.60 2,048.60 4,259.66 4,745.33
ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก
(Rubber and plastic products)
491.80 1,133.90 813.90 826.20 963.20 1,593.10 1,172.38 2,133.71
เครื่องจักรและอุปกรณ์
(Machinery and equipment)
279.50 1,361.70 897.10 1,064.10 1,704.60 1,350.20 1,749.13 2,736.19
เยื่อกระดาษ กระดาษและผลิตภัณฑ์
(Paper and paper products)
54.60 145.70 199.50 214.80 449.80 880.00 1,064.00 520.38
เครื่องใช้ไฟฟ้า
(Electrical machinery and apparatus)
921.20 722.60 - - 602.50 865.90 897.75 3,242.99
อุตสาหกรรมรีไซเคิล การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา
(Recycling, electricity, gas and water supply)
- 200.80 417.80 423.70 475.40 826.60 248.64 1,867.57
การผลิตเหล็ก โลหะ และผลิตภัณฑ์
(Basic metals and fabricated metal products)
706.60 526.70 823.30 1,132.60 789.80 896.50 492.16 624.15
เครื่องมือทางวิทยุ โทรทัศน์ และการสื่อสาร
(Radio, television and communication equipment and apparatus)
230.30 187.60 665.70 724.00 1,008.20 728.80 1,038.44 441.09
เฟอร์นิเจอร์
(Furniture)
202.40 235.90 134.70 138.90 398.90 719.30 850.80 583.73
เกษตรกรรม
(Agriculture)
- - - - 377.20 380.30 499.00 1,440.52
เครื่องหนังและรองเท้า
(Leather products and footwear)
65.60 152.40 99.60 131.20 92.20 189.40 168.84 156.79
เครื่องนุ่งห่ม
(Wearing apparel)
- 65.70 901.20 277.80 113.20 182.40 253.75 378.00
สิ่งทอ
(Textiles)
184.60 423.50 145.70 169.30 351.80 180.20 186.53 748.83
ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ขนส่ง
(Other transport equipment)
- 449.40 251.80 500.00 162.80 144.90 244.84 168.80
การพิมพ์
(Printing)
- 17.30 37.70 40.70 85.60 120.70 1,669.25 99.83
ไม้ และผลิตภัณฑ์จากไม้ รวมฝางและวัสดุถักอื่นๆ ยกเว้นเครื่องเรือน
(Wood and wood products)
- 22.30 91.80 89.70 165.40 82.90 99.43 74.33
อุตสาหกรรมผลิตยาสูบ
(Tobacco products)
- 10.00 5.50 5.50 14.80 59.50 14.35 14.47
เครื่องมือเฉพาะด้าน (เครื่องมือแพทย์, เครื่องวัด)
(Medical, precision and optical instruments, watches and clocks)
25.90 37.00 54.40 55.60 150.30 19.90 82.38 47.43
เหมืองแร่และถ่านหิน
(Mining and quarrying)
- 14.70 50.60 62.30 64.80 19.60 101.11 147.14
การให้บริการ (Service) 417.20 3,588.70 3,278.70 4,223.30 6,788.00 10,155.10 15,496.40 25,154.03
การก่อสร้าง
(Construction services)
- 200.70 18.60 21.30 142.10 415.40 108.33 2,380.15
บริการโรงแรมและภัตตาคาร
(Hotel and restaurant services)
- 86.40 47.90 49.00 192.90 143.40 179.51 192.79
การขนส่งทางบก
(Land transport services)
- 79.10 3.90 4.80 12.00 17.50 12.30 11.71
การขนส่งทางน้ำ
(Water transport services)
- 1.40 - - - 20.40 4.54 0.53
การขนส่งทางอากาศ
(Air transport services)
- - - - - 5.80 5.08 -
บริการขนส่งและท่องเที่ยว
(Transportation and tourism services)
- 25.40 90.80 99.50 272.50 163.60 49.10 261.01
ไปรษณีย์และโทรคมนาคม
(Post and telecommunication services)
67.70 133.60 114.50 115.00 118.00 45.60 1,986.13 3,285.86
บริการการเงินและประกันภัย
(Financial and insurance services)
- 178.20 152.50 117.70 728.80 1,347.10 4,891.42 6,006.65
อสังหาริมทรัพย์
(Real estate services)
- 8.40 246.10 255.30 50.30 114.00 290.05 526.58
บริการทางธุรกิจอื่นๆ
(Accommodation and food service activitiesand and other business services)
- - - - - - 1,063.43 4,724.46
บริการคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์
(Computer and related activities)
- 143.50 29.20 32.10 829.20 433.90 585.64 1,360.10
บริการวิจัยและพัฒนา
(Research and development services)
267.10 1,954.60 1,283.60 1,865.80 2,707.70 3,594.10 4,749.74 3,707.34
การศึกษา
(Education services)
- 1.60 3.10 3.30 63.10 981.90 256.33 210.39
บริการสุขภาพและอนามัย
(Health and sanitation services)
- 104.50 26.30 28.50 298.40 417.90 1,193.49 2,400.35
บันเทิงและกีฬา
(Entertainment and sport services)
- - - 3.50 25.90 238.20 112.92 77.73
บริการสุขภาพ สปา และสังคม
(Health spa and social services)
- 2.80 2.00 2.00 9.60 10.30 8.40 8.37
การค้าส่ง/ค้าปลีก (Wholesale/Retail) - 1,025.10 1,098.60 1,358.00 2,186.10 3,834.40 6,615.32 18,746.73
ธุรกิจค้าส่ง/ตัวแทนจำหน่าย
(Wholesale/distributor)
- - - 1,170.70 1,482.70 518.90 1,126.84 7,994.91
ห้าง สะดวกซื้อ ของชำ
(Convenience store, grocery store)
- - - 147.00 445.60 3,253.00 5,069.88 10,192.11
ธุรกิจค้าส่ง/ปลีกยานยนต์และอุปกรณ์
(Wholesale/retail , automotive and equipment)
- - - 40.30 257.80 62.40 418.60 559.71
รวม (Total) 9,731.90 20,684.00 23,349.40 26,768.20 34,445.00 59,442.60 82,701.23 123,942.04
(Visited 1,641 times, 1 visits today)