สถิติการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศ

RD-T004 บุคลากรวิจัยและพัฒนาแบบทำงานเต็มเวลาในภาคเอกชน รายอุตสาหกรรม ปี 2553 – 2560

การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel

ตารางที่ 3-4 บุคลากรวิจัยและพัฒนาแบบทำงานเต็มเวลาในภาคเอกชน รายอุตสาหกรรม ปี 2553 - 2560
Table 3-4 Private research and development personnel (full time equivalent: FTE) by sectors, 2010 - 2017
หน่วย: คน-ปี unit: person-year
ภาคอุตสาหกรรม (Industrial sector)2553
(2010)
2554
(2011)
2555
(2012)
2556
(2013)
2557
(2014)
2558
(2015)
2559
(2016)
2560
(2017)
การผลิต (Manufacturing) 11,068 16,754 17,907 19,250 24,718 34,910 43,534 52,506
เหมืองแร่และถ่านหิน
(Mining and quarrying)
- 44 50 50 162 52 113 296
อาหารและเครื่องดื่ม
(Food products and beverages)
2,563 3,737 3,267 3,373 4,648 5,536 8,996 10,281
อุตสาหกรรมผลิตยาสูบ
(Tobacco products)
- 9 3 3 8 10 10 10
สิ่งทอ
(Textiles)
849 295 255 272 564 307 308 439
เครื่องนุ่งห่ม
(Wearing apparel)
- 255 711 711 330 557 528 382
เครื่องหนังและรองเท้า
(Leather products and footwear)
248 365 397 432 328 554 398 368
ไม้ และผลิตภัณฑ์จากไม้ รวมฝางและวัสดุถักอื่นๆ ยกเว้นเครื่องเรือน
(Wood and wood products)
- 66 395 357 363 142 194 123
เยื่อกระดาษ กระดาษและผลิตภัณฑ์
(Paper and paper products)
101 200 205 210 282 1,301 769 669
การพิมพ์
(Printing)
- 62 101 102 205 495 136 117
ผลิตภัณฑ์จากการกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม
(Refined petroleum products)
361 333 526 541 728 426 4,445 4,291
สารเคมีและเคมีภัณฑ์
(Chemicals and chemical products)
2,227 3,401 3,284 3,536 3,872 3,985 5,736 6,135
ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก
(Rubber and plastic products)
957 1,561 756 808 1,741 4,011 2,038 1,711
แก้วและเซรามิค และแร่อโลหะ
(Other non-metallic mineral products)
561 1,050 1,242 1,318 1,829 1,803 2,565 2,894
การผลิตเหล็ก โลหะ และผลิตภัณฑ์
(Basic metals and fabricated metal products)
731 445 959 990 742 2,187 797 3,097
เครื่องจักรและอุปกรณ์
(Machinery and equipment)
753 1,222 1,317 1,389 2,344 3,721 1,975 2,732
เครื่องใช้ไฟฟ้า: การผลิตเครื่องจักรสำนักงาน เครื่องทำบัญชี และเครื่องคำนวณ
(Office, accounting and computing machinery)
- 144 - - 415 1,470 1,981 2,289
เครื่องใช้ไฟฟ้า
(Electrical machinery and apparatus)
246 1,041 993 1,531 747 1,415 1,429 4,528
เครื่องมือทางวิทยุ โทรทัศน์ และการสื่อสาร
(Radio, television and communication equipment and apparatus)
189 344 1,201 1,348 1,219 980 1,014 939
เครื่องมือเฉพาะด้าน (เครื่องมือแพทย์, เครื่องวัด)
(Medical, precision and optical instruments, watches and clocks)
50 92 97 97 225 45 129 101
ยานยนต์
(Motor vehicles)
922 1,080 1,048 1,048 893 2,290 5,404 6,840
ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ขนส่ง
(Other transport equipment)
- 471 233 233 327 268 714 442
เฟอร์นิเจอร์
(Furniture)
311 532 284 275 1,229 2,815 2,619 1,284
เกษตรกรรม
(Agriculture)
- - - - 769 203 623 909
อุตสาหกรรมรีไซเคิล การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา
(Recycling, electricity, gas and water supply)
- 4 583 626 750 337 613 1,629
การให้บริการ (Service) 303 4,080 4,053 4,041 9,295 12,352 13,282 18,464
การก่อสร้าง
(Construction services)
- 1,002 45 46 212 124 113 396
บริการโรงแรมและภัตตาคาร
(Hotel and restaurant services)
- 148 92 92 571 348 722 773
การขนส่งทางบก
(Land transport services)
- 45 23 23 52 8 29 8
การขนส่งทางน้ำ
(Water transport services)
- 147 - - - 106 27 3
การขนส่งทางอากาศ
(Air transport services)
- - - - - 19 9 -
บริการขนส่งและท่องเที่ยว
(Transportation and tourism services)
- 33 151 151 734 528 68 222
ไปรษณีย์และโทรคมนาคม
(Post and telecommunication services)
21 98 57 57 274 34 1,374 2,499
บริการการเงินและประกันภัย
(Financial and insurance services)
- 299 172 72 949 887 4,106 4,045
อสังหาริมทรัพย์
(Real estate services)
- 29 1,367 1,326 147 301 947 1,275
บริการทางธุรกิจอื่นๆ
(Other business services)
180 145 1,206 1,250 2,656 3,781 1,585 3,113
บริการคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์
(Computer and related activities)
- 605 105 105 1,003 94 638 2,269
บริการวิจัยและพัฒนา
(Research and development services)
102 1,379 734 803 1,480 2,097 1,761 1,705
การศึกษา
(Education services)
- 82 16 16 123 2,208 587 611
บริการสุขภาพและอนามัย
(Health and sanitation services)
- 61 79 79 956 818 975 1,347
บันเทิงและกีฬา
(Entertainment and sport services)
- - 14 88 955 310 165
บริการสุขภาพ สปา และสังคม
(Health spa and social services)
- 9 6 7 50 44 31 33
การค้าส่ง/ค้าปลีก (Wholesale/Retail) - 1,411 2,103 2,222 5,030 1,742 5,140 15,373
ธุรกิจค้าส่ง/ตัวแทนจำหน่าย
(Wholesale/distributor)
- - - - 3,043 1,196 1,746 10,515
ห้าง สะดวกซื้อ ของชำ
(Convenience store, grocery store)
- - - - 1,000 325 1,524 2,163
ธุรกิจค้าส่ง/ปลีกยานยนต์และอุปกรณ์
(Wholesale/retail , automotive and equipment)
- - - - 987 222 1,870 2,695
รวม (Total) 11,371 22,244 24,063 25,513 39,043 49,004 61,956 86,343
(Visited 322 times, 1 visits today)