สถิติการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศ

RD-T005 บุคลากรวิจัยและพัฒนาแบบรายหัวในภาคเอกชน รายอุตสาหกรรม ปี 2553 – 2560

การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel

ตารางที่ 3-5 บุคลากรวิจัยและพัฒนาแบบรายหัวในภาคเอกชน รายอุตสาหกรรม ปี 2553 - 2560
Table 3-5 Private research and development personnel (headcount) by sectors, 2010 - 2017
หน่วย: คน unit: persons
ภาคอุตสาหกรรม (Industrial sector)2553
(2010)
2554
(2011)
2555
(2012)
2556
(2013)
2557
(2014)
2558
(2015)
2559
(2016)
2560
(2017)
การผลิต (Manufacturing) 12,702 18,845 18,801 20,634 27,248 40,930 48,649 55,841
เหมืองแร่และถ่านหิน
(Mining and quarrying)
- 44 50 50 172 53 176 296
อาหารและเครื่องดื่ม
(Food products and beverages)
3,030 3,933 3,482 3,663 5,662 6,493 9,363 10,605
อุตสาหกรรมผลิตยาสูบ
(Tobacco products)
- 9 3 3 8 12 12 10
สิ่งทอ
(Textiles)
1,166 352 285 301 632 337 315 452
เครื่องนุ่งห่ม
(Wearing apparel)
- 354 736 736 340 710 552 387
เครื่องหนังและรองเท้า
(Leather products and footwear)
279 447 416 451 343 606 409 378
ไม้ และผลิตภัณฑ์จากไม้ รวมฝางและวัสดุถักอื่นๆ ยกเว้นเครื่องเรือน
(Wood and wood products)
- 78 398 361 363 132 223 132
เยื่อกระดาษ กระดาษและผลิตภัณฑ์
(Paper and paper products)
125 234 219 225 289 1,577 906 735
การพิมพ์
(Printing)
- 78 106 111 205 503 137 123
ผลิตภัณฑ์จากการกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม
(Refined petroleum products)
475 361 488 551 736 443 4,706 4,556
สารเคมีและเคมีภัณฑ์
(Chemicals and chemical products)
2,377 3,540 3,244 3,606 4,303 4,289 5,912 6,449
ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก
(Rubber and plastic products)
997 2,050 747 852 2,003 5,990 2,415 1,962
แก้วและเซรามิค และแร่อโลหะ
(Other non-metallic mineral products)
639 1,135 1,325 1,401 1,934 2,046 2,696 3,015
การผลิตเหล็ก โลหะ และผลิตภัณฑ์
(Basic metals and fabricated metal products)
792 792 1,060 1,099 958 2,834 917 3,765
เครื่องจักรและอุปกรณ์
(Machinery and equipment)
852 1,381 1,376 1,464 2,363 3,773 2,989 3,526
เครื่องใช้ไฟฟ้า: การผลิตเครื่องจักรสำนักงาน เครื่องทำบัญชี และเครื่องคำนวณ
(Office, accounting and computing machinery)
- 149 - - 415 1,470 2,034 2,366
เครื่องใช้ไฟฟ้า
(Electrical machinery and apparatus)
251 1,100 1,033 1,569 807 1,556 1,465 4,602
เครื่องมือทางวิทยุ โทรทัศน์ และการสื่อสาร
(Radio, television and communication equipment and apparatus)
231 350 1,202 1,350 1,220 1,057 1,073 976
เครื่องมือเฉพาะด้าน (เครื่องมือแพทย์, เครื่องวัด)
(Medical, precision and optical instruments, watches and clocks)
67 127 109 109 226 54 216 165
ยานยนต์
(Motor vehicles)
1,111 1,147 1,136 1,290 928 3,232 7,437 6,971
ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ขนส่ง
(Other transport equipment)
- 483 244 244 327 341 731 460
เฟอร์นิเจอร์
(Furniture)
311 702 310 315 1,257 2,879 2,728 1,316
เกษตรกรรม
(Agriculture)
- - - - 839 204 624 962
อุตสาหกรรมรีไซเคิล การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา
(Recycling, electricity, gas and water supply)
- - 832 883 919 337 613 1,632
การให้บริการ (Service) 352 4,636 4,774 4,792 9,755 15,982 15,250 20,584
การก่อสร้าง
(Construction services)
- 1,002 40 47 221 127 116 411
บริการโรงแรมและภัตตาคาร
(Hotel and restaurant services)
- 152 98 98 573 481 730 779
การขนส่งทางบก
(Land transport services)
- 64 23 23 52 8 49 9
การขนส่งทางน้ำ
(Water transport services)
- 152 - - - 106 27 3
การขนส่งทางอากาศ
(Air transport services)
- - - - - 28 14 -
บริการขนส่งและท่องเที่ยว
(Transportation and tourism services)
- 50 173 173 749 544 83 321
ไปรษณีย์และโทรคมนาคม
(Post and telecommunication services)
64 101 68 68 278 37 1,598 2,900
บริการการเงินและประกันภัย
(Financial and insurance services)
- 583 264 134 991 925 4,645 4,882
อสังหาริมทรัพย์
(Real estate services)
- 40 1,356 1,327 151 372 1,135 1,303
บริการทางธุรกิจอื่นๆ
(Other business services)
180 343 1,745 1,817 2,979 4,459 1,747 3,158
บริการคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์
(Computer and related activities)
- 605 128 128 1,020 101 658 2,404
บริการวิจัยและพัฒนา
(Research and development services)
108 1,384 770 854 1,524 2,158 1,806 1,724
การศึกษา
(Education services)
- 82 16 16 123 4,668 1,118 856
บริการสุขภาพและอนามัย
(Health and sanitation services)
- 67 85 85 956 861 1,126 1,628
บันเทิงและกีฬา
(Entertainment and sport services)
- - - 14 88 1,064 367 175
บริการสุขภาพ สปา และสังคม
(Health spa and social services)
- 11 8 8 50 44 31 31
การค้าส่ง/ค้าปลีก (Wholesale/Retail) - 1,441 2,205 2,353 5,244 1,832 5,576 15,707
ธุรกิจค้าส่ง/ตัวแทนจำหน่าย
(Wholesale/distributor)
- - - - 3,065 1,278 2,042 10,809
ห้าง สะดวกซื้อ ของชำ
(Convenience store, grocery store)
- - - - 1,192 331 1,662 2,724
ธุรกิจค้าส่ง/ปลีกยานยนต์และอุปกรณ์
(Wholesale/retail , automotive and equipment)
- - - - 987 224 1,872 2,174
รวม (Total) 13,054 24,922 25,780 27,779 42,247 58,774 69,475 92,132
(Visited 285 times, 1 visits today)