สถิติดุลการชำระเงินทางเทคโนโลยี

TB-T001 ดุลการชำระเงินทางเทคโนโลยี จำแนกตามประเภท: รายรับรายจ่าย ปี 2551-2561

การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel

ตารางที่ 5-1 ดุลการชำระเงินทางเทคโนโลยี จำแนกตามประเภท: รายรับรายจ่าย ปี 2551-2561
Table 5-1 Technology balance of payments : divided by types of payments and receipts in 2008-2018
หน่วย: ล้านบาท (unit: million baht)
ปี
(Year)
รายจ่าย (payments)รายรับ (receipts)ดุลการชำระเงิน (balance of payment)
ค่ารอยัลตี้และค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
(royalty and license fees)
ค่าธรรมเนียมความรู้เทคนิค
(consulting and technical fees)
รวมรายจ่าย
(total payments)
ค่ารอยัลตี้และค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
(royalty and license fees)
ค่าธรรมเนียมความรู้เทคนิค
(consulting and technical fees)
รวมรายรับ
(total receipts)
ค่ารอยัลตี้และค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
(royalty and license fees)
ค่าธรรมเนียมความรู้เทคนิค
(consulting and technical fees)
รวม
(total)
2551 (2008)85,146123,752208,8973,36557,43860,803-81,781-66,314-148,095
2552 (2009)77,234121,305198,5392,21657,94760,163-72,212-63,358-135,570
2553 (2010)97,702123,778221,4801,12157,45358,574-92,864-66,324-159,188
2554 (2011)95,073141,308236,3801,73469,19270,927-89,662-72,116-161,778
2555 (2012)112,185151,906264,0913,26479,08482,348-104,752-72,833-177,585
2556 (2013)140,688173,383314,0711,91495,86197,775-133,854-77,522-211,376
2557 (2014)128,969206,156335,1251,841121,238123,079-122,075-84,918-206,993
2558 (2015)140,559227,889368,4492,874145,262148,136-137,686-82,627-220,313
2559 (2016)140,475213,673354,1472,433155,332157,765-138,042-58,341-196,382
2560 (2017)145,164222,442367,6063,457147,807151,264-141,707-74,635-216,341
2561 (2018)170,422269,731440,1535,238177,365182,603-165,185-92,366-257,550
ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย
Source: Bank of Thailand
(Visited 1,228 times, 2 visits today)