สถิติดุลการชำระเงินทางเทคโนโลยี

TB-T002 รายรับและรายจ่ายค่ารอยัลตี้และค่าธรรมเนียมใบอนุญาต จำแนกตามประเทศ ปี 2561

การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel

ตารางที่ 5-2 รายรับและรายจ่ายค่ารอยัลตี้และค่าธรรมเนียมใบอนุญาต1/ จำแนกตามประเทศ ปี 2561
Table 5-2 Receipts and payments of royalty and license fees1/, divided by country 2018
หน่วย: ล้านบาท (unit: million baht)หน่วย: ล้านบาท (unit: million baht)
ประเทศ (country)รายรับ (receipts)ประเทศ (country)รายจ่าย (payments)
UNITED STATES 1,721.7 JAPAN 99,496.1
VIET NAM 449.3 SINGAPORE 17,030.5
SINGAPORE 401.3 UNITED STATES 14,948.9
HONG KONG 395.0 SWITZERLAND 8,306.5
LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC 320.0 UNITED KINGDOM 6,716.3
INDONESIA 265.7 GERMANY 6,076.6
INDIA 230.1 HONG KONG 3,518.1
SWITZERLAND 166.3 NETHERLANDS 2,622.7
UNITED KINGDOM 163.5 N/A 2,183.2
MALAYSIA 138.3 CHINA 1,443.5
CHINA 135.3 KOREA, REPUBLIC OF 1,282.9
JAPAN 116.9 FRANCE 810.5
TAIWAN 104.7 MALAYSIA 680.2
SPAIN 74.5 TAIWAN 674.2
EGYPT 74.3 LUXEMBOURG 673.6
Other 480.7 Other 3,958.5
Total 5,237.6 Total 170,422.3
หมายเหตุ: 1/ ประกอบด้วยค่าธรรมเนียมการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆ เครื่องหมายการค้า เทคนิคและการออกแบบ รวมค่าบริการทรัพย์สินทางปัญญา ที่มิได้จัดไว้ในประเภทอื่น
Remark: 1/ comprising any changes for the use of intellectual property ; royalty fees, trademark, patent, copyright, technique and design.
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย
Source: Bank of Thailand
(Visited 283 times, 1 visits today)