สถิติดุลการชำระเงินทางเทคโนโลยี

TB-T003 รายรับและรายจ่ายค่าที่ปรึกษาและค่าธรรมเนียมทางเทคนิค จำแนกตามประเทศ ปี 2561

การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel

ตารางที่ 5-3 รายรับและรายจ่ายค่าที่ปรึกษาและค่าธรรมเนียมทางเทคนิค1/ จำแนกตามประเทศ ปี 2561
Table 5-3 Receipts and payments of consulting and technical fees1/, divided by country 2018
หน่วย: ล้านบาท (unit: million baht)หน่วย: ล้านบาท (unit: million baht)
ประเทศ (Country)รายรับ (Receipts)ประเทศ (Country)รายจ่าย (Payments)
UNITED STATES 38,265 SINGAPORE59,069
JAPAN 22,386 JAPAN40,321
SINGAPORE 21,695 UNITED STATES38,494
UNITED KINGDOM 16,877 HONG KONG22,171
HONG KONG 11,342 UNITED KINGDOM14,592
GERMANY 8,543 GERMANY13,661
MALAYSIA 6,057 NETHERLANDS8,421
CHINA 4,160 CHINA8,380
SPAIN 3,851 MALAYSIA7,187
AUSTRALIA 3,027 FRANCE5,123
VIET NAM 2,838 SWITZERLAND4,678
NETHERLANDS 2,655 KOREA, REPUBLIC OF4,042
SWITZERLAND 2,569 AUSTRALIA3,537
IRELAND 2,560 INDIA3,430
FRANCE 2,504 SWEDEN3,355
Other 28,036 Other33,268
Total 177,365 Total269,731
หมายเหตุ: 1/ ประกอบด้วย ค่าที่ปรึกษา ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญและกรรมการบริษัท ค่าความช่วยเหลือทางเทคนิค ค่าความรู้วิชาการ
ค่าบริการช่วยเหลือในการติดตั้งเครื่องจักรและระบบไฟฟ้าในโรงงาน ค่าบริการทางการจัดการและดำเนินการทางเทคโนโลยี เป็นต้น
Remark: 1/ Comprising fees for consultancy, professional and director, technical assistant, academic knowledge,
assistance for installation of machinery and electricity system in factory, management services and technological processes etc.
ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย
Source: Bank of Thailand
(Visited 125 times, 1 visits today)