สถิติดุลการชำระเงินทางเทคโนโลยี

TB-T004 รายจ่ายและรายรับค่ารอยัลตี้และค่าธรรมเนียมใบอนุญาต และค่าที่ปรึกษาและการให้บริการทางเทคนิค

การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel

ตารางที่ 5-5 รายจ่ายและรายรับค่ารอยัลตี้และค่าธรรมเนียมใบอนุญาต และค่าที่ปรึกษาและการให้บริการทางเทคนิค
Table 5-5 Payment & receipt of royalty & license fees and consulting & technical fees
หน่วย : ล้านบาท (unit: million baht)
รหัสอุตสาหกรรม ค่ารอยัลตี้และค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
(royalty and license fees)
ค่าที่ปรึกษาและการให้บริการทางเทคนิค
(consulting and technical fees)
รายรับ (receipt) รายจ่าย (payment) รายรับ (receipt) รายจ่าย (payment)
A Agriculture, forestry and fishing 0.3 212.6 60.3 166.2
B Mining and quarrying 815.8 87.6 1,816.6 24,273.5
C Manufacturing 333.1 106,632.6 13,880.5 91,723.7
     10 Manufacture of food products 4.6 5,132.6 226.9 4,953.7
     11 Manufacture of beverages 26.9 670.2 809.2 2,179.8
     13 Manufacture of textiles - 2,665.5 73.5 918.8
     17 Manufacture of paper and paper products - 1,480.9 79.5 1,274.1
     20 Manufacture of chemicals and chemical products 21.8 5,949.1 228.0 8,505.6
     22 Manufacture of rubber and plastics products 2.6 6,888.0 806.0 5,312.2
     26 Manufacture of computer, electronic and optical products 77.1 6,867.9 1,304.3 5,698.6
     27 Manufacture of electrical equipment 152.0 5,214.9 374.2 6,361.1
     28 Manufacture of machinery and equipment n.e.c. 2.7 11,232.9 1,112.8 4,390.2
     29 Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers 20.5 44,784.3 3,034.6 24,564.0
     99 Other Manufacturing 24.9 15,746.3 5,831.5 27,565.6
D Electricity, gas, steam and air conditioning supply - 59.3 185.7 3,844.4
F Construction 43.7 359.9 4,478.7 4,458.2
G Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles 754.5 19,574.0 14,007.9 39,783.2
H Transportation and storage - 188.2 9,843.9 15,738.3
I Accommodation and food service activities 89.0 3,191.8 1,000.4 3,360.3
K Financial and insurance activities 1/ 123.5 832.7 4,168.3 9,582.9
L Real estate activities 2.6 344.9 1,401.4 3,454.8
Others 3,075.2 38,938.5 126,521.3 73,345.2
Total 5,237.6 170,422.3 177,365.0 269,730.5
ที่มา: ฐานข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย คำนวณโดย สวทน
Source: Database from Bank of Thailand, calculated by STI.
(Visited 270 times, 1 visits today)